Бюджетът на Асен Василев с дефицит, покриващ критерия за еврозоната

Бюджетът на Асен Василев с дефицит, покриващ критерия за еврозоната
28-06-2023г.
0
Лентата

Автор: "Дивидент"

Финансовият министър Асен Василев представr бюджета за 2023 г.. Бюджетът е разчетен с 3% дефицит, ръст на БВП от 1.8% и инфлация от 8.7%. В него е гарантирано увеличението на пенсиите с 12% и ръстът на учителските заплати.

Министерството на финансите публикува дългоочаквания проект за държавен бюджет за 2023 г. на редовното правителство, след като страната ни работеше от началото на годината при две поредни удължавания на миналогодишната рамка. На пръв поглед законопроектът, изготвен от финансовия министър Асен Василев, залага в следващите 3 г. дефицит, покриващ изискванията за членство в еврозоната. За постигането на целта се залага по-висока събираемост на данъци, както и намаляване на някои разходи. Предвидено е да не се увеличават данъчни ставки, като при такъв сценарий, очаквано, покриването на планираните дефицити е за сметка на увеличение на държавния дълг номинално с близо 20 млрд. лева.

Бюджетът няма да се консолидира в следващите години.

Въпреки препоръките на водещите световни финансови организации за фискална консолидация, според прогнозите на финансовото министерство държавата ще харчи повече, отколкото изкарва в следващите три години, реализирайки дефицити в размер 3% от БВП през 2023 г. и 2024 г. Дефицитът ще се увеличи до 3.6% от БВП в края на периода, като причината за това са инвестиционните разходи по плана за придобиване на нов тип бойни самолети, направени през 2019 г. и 2020 г., които на начислена основа се отчитат в годината на доставката им - през 2025 г.

Макрорамката е изготвена при хипотеза за икономически растеж на ниво от 1.8% през тази година и ускоряване до 3.3% през 2024 г. и  3.2% през 2025 година.

Очакванията са в края на 2023 г. инфлацията да се понижи до 5.6 %, а средногодишната да бъде 8.7 %, което да се дължи на значително намаление на приносите на групите храни и енергийни стоки, при които се очаква да имат лек спад в края на годината. През 2024 г. прогнозата е инфлацията да продължи да се забавя, като в края на годината ще достигне 3.2 %, а средногодишната – 3.8 %. През 2025 г. средногодишната инфлация ще продължи да се забавя, съответно до 2.8 %. Цените на енергийните стоки ще имат спад до края на прогнозния хоризонт.

Макар че се прогнозира забавяне на инфлацията, МФ прогнозира непрестанен ръст на приходите. Обещанието е, че той ще е за сметка на по-добра данъчна събираемост.

Очакват се постъпления от 69.471 млрд. лв. за 2023 г. до 77.798 млрд. лева.

В същото време в номинално изражение разходите за периода 2023-2025 г. като дял от БВП са съответно 74.051 млрд. лв. през 2023 г., 82.783 млрд. лв. през 2024 г. и 85.955 млрд. лв. през 2025 година.

Съотношението на разходите спрямо БВП обаче ще спада от 37.1% през 2023 г. до 35.9% през 2025 г.

Спрямо внесения от служебното правителство проектобюджет, разходите за 2023 г. са намалени общо с 3.6 млрд. лв. След детайлен преглед на отпадналите необходимости от разпоредителите на бюджет, заложените разходи за издръжка са намалени с 1.4 млрд. лв. Капиталовите разходи са прецизирани на принципа инвестиционната дейност да продължава, като проектите, които имат избрани изпълнители и започната дейност, се изпълняват по план, а тези, по които не се очаква да започнат дейности и разплащания до края на 2023 г., не са бюджетирани. Така капиталовата програма намалява с 1.9 млрд. лв., но въпреки това достига рекордното ниво от общо 8.2 млрд. лв.

Доходите

В проекта на бюджета за 2023 г. е отразено увеличението на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2023 г. – от 710 лв. на 780 лв., като ефектите от размера на прогнозната минимална работна заплата за 2024 г. и 2025 г. са разчетени в индикативен размер, в съответствие с чл. 244 от Кодекса на труда, като 50 % от прогнозната средна заплата в съответната година.

За предучилищното и училищното образование за 2023 г. са осигурени допълнително 558.6 млн. лв., в т.ч. 465.0 млн. лв. за за увеличение на учителските заплати до 125% от средната работна заплата за страната през 2023 г.

Предвидено е увеличение на разходите за персонал с 10% за структурите, които не са получили такова увеличение през 2022 г и 15% за структурите в общинската администрация.

Предвидено е и увеличение на основните възнаграждения в структурите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието, като към вече осигурените 125 лв. през 2022 г., от 01.08.2023 г. са разчетени допълнителни 175 лв. в бюджета на министерството за 2023 г.

Социална политика

По бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2023 г. за помощи и обезщетения са предвидени допълнителни разходи на база оценка на изпълнението за 2022 г. в размер на:

111.1 млн. лв. във връзка с определения нов размер на линията на бедност за 2023 г. от 504 лв. при определяне на финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания;

131.0 млн. лв. по Механизма лична помощ по Закона за личната помощ (ЗЛП), като е отчетен достигнатият обхват на ползвателите и личните асистенти, както и ефектът за възнагражденията на асистентите от промяната на МРЗ от 710 на 780 лв., считано от 1 януари 2023 г.;

50.1 млн. лв., като е отчетено поетапното нарастване на индивидуалните коефициенти на месечните помощи по Закона за социално подпомагане, като се отчита преминаването от сега действащия механизъм към обвързването на месечните социални помощи с линията на бедност, както и определения нов размер от 504 лв. на линията на бедност за 2023 г.;

30.0 млн. лв. по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) за обезпечаване в целогодишен размер на увеличението от 01.04.2022 г. на доходния критерий от 410 лв. на 510 лв. за месечните семейни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (чл. 7 от ЗСПД), както и диференцираното увеличаване на размера на този вид помощи;

2.5 млн. лв. за възнаграждения за професионалните приемни семейства по Закона за закрила на детето (ЗЗД) от промяната в размера на МРЗ от 710 на 780 лв., считано от 1 януари 2023 г.;

31.2 млн. лв. във връзка с въведената нова еднократна помощ за учениците от втори, трети, четвърти и пети клас без доходен тест, независимо от вида на училището по Закона за семейни помощи за деца за първия срок на учебната 2023/2024 г.

По бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. са предвидени 34.8 млн. лв. за увеличение на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 710 лв. на 780 лв., считано от 1 януари 2023 г.

Пенсионната политика се базира на допусканията за осъвременяване на всички размери на пенсиите съгласно действащото законодателство с 12 на сто за 2023 г., като в резултат на това за 2023 г. разходите за пенсии по бюджета на ДОО нарастват с 3.657 млрд. лв. спрямо закона за 2022 г. През 2024 г. и 2025 г. тези ръстовете спрямо предходната година са съответно 2.145 млрд. лв. и 1.812 млрд. лева.

Образование

В областта за образованието са предвидени средства, както следва:

37.9 млн. лв. за саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития

80.0 млн. лв. за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища.

45.0 млн. лв. за повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, гарантирани за всеки ученик; допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения

5.0 млн. лв. за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в училищата

20.0 млн. лв. за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в държавни и общински детски ясли и градини и училища за предучилищно образование

16.0 млн. лв. за финансиране за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища от 1 август 2023 г.

Разходи за отбрана - 2% от БВП през 2024 г.

В областта на здравеопазването продължават усилията за подобряване на профилактиката, превенцията на здравето, с цел гарантиране на качествени и ефективни здравни грижи. По бюджета на НЗОК за 2023 г. са предвидени допълнително над 900 млн. лв. за подобряване на достъпа и осигуряване на здравните потребности на населението.

В областта на спорта и младежките дейности са предвидени 10 млн. лв. за реализиране на национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти.

В областта на културата и изкуствата са предвидени 30 млн. лв. за реализиране на творчески проекти в областта на културата на проектен принцип.

Разходите за отбрана за 2023 г. възлизат на 1.88 % от БВП, като през 2024 г. достигат до 2% от БВП.

Забавяне на плащанията по ПВУ

По отношение на средствата от ЕС стойността на приходите е съобразена с профила на плащанията към одобрения Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) при допускане, че има забавяне в изпълнението на дейностите. Поради тази причина вторият транш (първи за тази година) в размер на 1.416 млрд. лв. се залага да бъде получен в края на 2023 г., а третият - да бъде отложен за 2024 г. Срещу втория транш трябва да бъдат отчетени 66 етапи и цели до края на септември 2023 г., както и законодателни промени.

Срокове

Очаква се бюджетът да бъде приет от Министерския съвет до края на месеца, през юли - от парламента и да влезе в сила от 1 август.

Източник: dividend.bg

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.