Цветеслава Гълъбова:Това ли е академизъм и плурализъм на мненията, проф. Герджиков?

Цветеслава Гълъбова:Това ли е академизъм и плурализъм на мненията, проф. Герджиков?
16-12-2020г.
13
Гост-автор
Уважаеми проф. Герджиков,
Чакам реакцията Ви за стойчо стойчев? Или смятате, че показването на среден пръст към протестиращи и заканите към мен ПЕРСОНАЛНО не нарушават личното достойтнство на всеки един от тях, както и моето? И този индивид учи млади хора. Това ли е академизъм и плурализъм на мненията, проф. Герджиков?
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
"Чл.3 Отношенията в академичната общност се основават на уважение към всяка човешка личност, независимо от нейната актуална позиция, опит и перспективи. В академичната общност са недопустими отношения на зависимост, принуда и дискриминация въз основа на етнически, полови, религиозни, политически и други признаци.
Чл. 4 Всеки учен разполага със свобода на мисълта и изразяването и е свободен да избира методите, чрез които да решава научните задачи в съгласие с установените етични стандарти, като не нарушава чуждото достойнство или лично пространство. Свободата да се учи, преподава и изследва трябва да се упражнява с оглед на благото на обществото, където този труд намира приложение и признание. Всеки учен е свободен да обсъжда открито идеи, да участва в дебати и изразява критични позиции, като се стреми тези позиции да бъдат разгласени и обосновани и се придържа към точност при излагането на различни гледни точки. Академичната свобода се упражнява при зачитането на разнообразието и мнението на другия – основен белег на академичната толерантност."
 
 Автор: Цветеслава Гълъбова
Banner

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.