Пак драма с имотите на СБЖ, две сгради стават старчески домове за платежоспособни

Пак драма с имотите на СБЖ, две сгради стават старчески домове за платежоспособни
04-08-2021г.
61
Гост-автор

Отново драми с имотите на СБЖ. Два от тях – творческият дом в Банкя и една от сградите на Международния дом на журналистите във Варна се дават на лекарска фирма за превръщането им в старчески домове за платежоспособни клиенти за срок от 10 плюс 10 години, срещу спорен наем и условия в договора, за което протестират трима от членовете на Управителния съвет на СБЖ. Между тях и други членове на ръковоството има спорове за изчезнали и неплатени суми от наеми. Тримата са изпратили до e-vestnik отворено писмо до всички членове на СБЖ и до ръководството му. Публикуваме го без редакторска намеса:

Уважаеми г-н Бакалов,

Предоставяме на вашето внимание, с молба да публикувате прикаченото Отворено писмо, подписано от трима членове на УС на СБЖ – председатели на комисии.
За голямо наше съжаление, на нас ни бе отказано то да получи гласност чрез сайта на браншовата ни организация СБЖ, което противоречи както на Устава й, така и на принципите за плурализъм и свобода на словото.

Нашето желание е това писмо да бъде огласено, с цел да достигне до обществото, как ръководството на съюза злоупотреби с очакванията на редовите си членове, и на практика ги ощети както от творчески бази, така и от социални услуги, за период от 20 години занапред.

Става въпрос за два договора, прокламирани настойчиво от гл. секретар в оставка Анна Заркова и подписани от председателя на СБЖ Снежана Тодорова, с които творчески бази на СБЖ в Банкя и Варна се отдават на фирма „Капитал Хелт“, за превръщането им в старчески домове, тип резиденции, за срок от 20 години. Като не взе предвид нашите възражения и на практика манипулира Общото събрание, ръководството се опитва да прикрие авторитарните си действия зад „решение“ на УС. Протоколи от няколко заседания на УС, както и настоящото Отворено писмо, обаче, са доказателството, че част от членовете на УС на СБЖ в наше лице, не са изразявали подобно съгласие, а тъкмо напротив – направиха всичко възможно да бъдат коригирани основни клаузи в договорите, тъй като в този си вид те ощетяват членската маса на съюза. Такова е положението и с прежде сключени от ръководството договори – с фирмата „Валедо1“ за ресторанта на ул. „Граф Игнатиев“. Съюзът на българските журналисти постоянно губи стотици хиляди левове от неизрядни наематели, заради лошо сключени договори и липса на контрол над постъпленията от тях. В същото време всички средства, които идват като приход в съюза, се използват единствено за възнагражденията на администрацията, и в продължение на години не са били използвани под каквато и да е форма за дейността, заложена като основна длъжност на организацията – да служи на членовете й.

След като на последното заседание на УС на СБЖ ни бе отказано публикуването на отвореното писмо на нашия сайт, с уговорката че ще бъдат направени съответните корекции по предложенията ни, чрез анекси към вече сключените договори, но това не се случи до настоящия момент, считаме че имаме моралното право да огласим това писмо чрез други медии, за да достигне тази информация до нашите колеги и широката общественост, и да задължи ръководството на СБЖ да поеме отговорност за действията си.

С уважение: Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия, Диана Желязкова, зам.председател на
Стопанската комисия и Еми Мариянска, председател на Комисията за синдикална, социална и
правна помощ

Отворено писмо до членовете на Съюза на българските журналисти и председателя на СБЖ Снежана Тодорова

Уважаеми колеги, членове на СБЖ,

Уважаема г-жо Председател,

Повод за това Отворено писмо са подписаните от председателя на СБЖ г-жа Снежана Тодорова договори за отдаване под наем на базите ни в Банкя и Варна, както и други въпроси, на които в продължение на 8 месеца ние не получаваме отговори от ръководството.

Ние, гореподписаните, проведохме десетки заседания и консултации с експерти, нееднократно – гласно и писмено – изразявахме несъгласието си със съществени клаузи в проектодоговорите, като наемна цена, срок на наемните отношения, предвиждане на индекса на инфлацията и предстоящото въвеждане на еврото в България, преференция от страна на наемателите за членовете на СБЖ, яснота по клаузата с пренаемането на имотите и др. Въпроси, които въпреки нашите усилия, бяха пренебрегнати в договорите, или получиха някаква „козметична“ и напълно несъществена корекция. Нашето заключение, преди г-жа Тодорова да положи подписа си под тези договори, беше категорично и ясно изразено – че те не само не са „в полза“ на СБЖ, а тъкмо обратното – че са престъпно неизгодни за членската маса на съюза. Нееднократно приканвахме г-жа Тодорова да не прибързва с подписа си, преди да постигнем исканията си, но нейният мотив беше, че ще се съобрази със срока, гласуван от Общото събрание.

Уважаеми колеги,

Общото събрание даде мандат за преговори на УС на СБЖ, които преговори на практика се провалиха. Според нас, виновни за това от страна на СБЖ са лично г-жа Тодорова, главният секретар в оставка Анна Заркова, адв. Попова, и онези колеги, които с мълчанието си, на практика изразиха съгласие за подписването на договорите. Част от тях не вникнаха достатъчно добре в съдържанието на тези договори, други отправяха една или друга забележка по тях, без да я отстояват докрай, а трети се солидаризираха с решението на ръководния състав, поради една недопустима причина – че освен членове на УС на СБЖ, са и служители на администрацията на съюза, т.е. намират се в деликатното положение на подчинени на г-жа Тодорова.

На всички наши опити да предотвратим сключването на неизгодните договори, от страна на ръководството ни беше изтъкван мотива, че „това е решение на Общото събрание“. За нас, обаче, остават неизяснени редица въпроси от съществено значение, дали това твърдение отговаря на истината? Ето защо, поставяме на вниманието на всички членове на съюза нашите принципни искания:

1. Настоящото Отворено писмо да бъде публикувано на сайта на СБЖ и да бъде разпратено до всички дружества на СБЖ в страната.

2. Да бъдат разпратени в сканиран вид подписаните от г-жа Сн. Тодорова договори за наем с „Капитал Хелт“, за имотите ни в Банкя и Варна, до всички членове на УС на СБЖ и до всички дружества на СБЖ, а председателите им да ги направят достояние на членовете им.

3. Главният секретар в оставка Анна Заркова да запознае публично членовете на СБЖ с документите, удостоверяващи изразените гласно от нея твърдения пред последното проведено Общо събрание, че срещу СБЖ има образувани изпълнителни дела за отнемане на имуществото. Тъй като това беше основен мотив за участниците в събранието, те да гласуват мандата за преговори и сключването на договори, настояваме г-жа Заркова да защити устните си твърдения пред Общото събрание документално.

4. Изискваме от гл. счетоводител на СБЖ да предостави на ел. поща на всички членове на УС на СБЖ поименен списък на работещите в администрацията на СБЖ и сканирана ведомост с подписите на същите, срещу възнагражденията им в последните 8 месеца.

5. Отправяме покана към колегите си от УС на СБЖ, които са и служители на съюза, да направят своя морален избор – работа, или членство в УС, за да не са в конфликт на интереси при взимането на решения.

6. Искаме пълен отчет за изпълнението на договора с наемателите на МДЖ-Варна, Дом 1 – семейство Стоян и Нина Златеви, и писмено обяснение от тях, по какви причини не са изпълнили задълженията си по анекс към договора за минералната вода и отново оферират разход по този въпрос, за сметка на наема? В тази връзка настояваме да се публикува писмото на колегите от БНТ, членове на СБЖ, което те внесоха до председателя на организацията. Информираме членовете на СБЖ, че сем. Златеви оферираха пред УС и желанието си, да станат наематели и на високото тяло на имота ни във Варна, като имат изцяло едноличната подкрепа на г-жа Тодорова по този въпрос, въпреки нашите възражения.

7. Искаме писмено обяснение от г-жа Тодорова, по какъв начин е бил направен и изборът, за който членовете на УС на СБЖ научиха от сайта /!/, че „нашето“ – на СБЖ предложение /?/, за член на журито в новоучредения от Европейския парламент конкурс за изключително журналистическо постижение, на името на убитата известна разследваща журналистка от Малта Дафне Каруана Галиция, е Анна Заркова? Ние не сме обсъждали подобно предложение, то е взето еднолично от г-жа Тодорова, без да е обсъдено от Комисията за професионална и творческа дейност.

8. Настояваме за пълна прозрачност по съдебните дела на съюза – номер на делата, страни, инстанция на която са в момента, или ако са приключили – решение по делото. В тази връзка искаме и пълен отчет от счетоводството, какви средства са изхарчени до момента по всяко едно от тези дела – за адвокатски услуги, такси и пр. Включително, и какво струва на СБЖ изготвянето на последните договори за наем от адвокатско дружество „Савова и сие“.

9. Настояваме председателят на СБЖ – г-жа Тодорова и бившият адвокат на съюза – г-н Добрев, да ни запознаят писмено с казуса по изчезналата сума от порядъка на 220 000 от каса в МДЖ Варна, и да ни отговорят на въпроса, по каква причина са били опростени на тогавашния наемател неизплатените от него наеми, дължими на съюза.

В заключение, молим колегите, след като се запознаят със сега подписаните договори за наем с „Капитал Хелт“ за имотите ни в Бонкя и Варна, да вземат отношение по следните въпроси:

1. Възприемат ли като „полза“ за членовете на СБЖ отдаването на базите ни за срок от 10+10 години? Как гледате на записаното в договора наше „задължение“, да удължим с 10 години срока на договорите, като в противен случай дължим на наемателя сериозна неустойка?
Нашето мнение е, че тези договори, освен че в тях буквално се набива на очи ултимативният тон на наемателите, лишава СБЖ не само от бази, но и от доста други права.
Освен всичко, сроковете в подписаните договори прекрачват временните мандатни пълномощия на сегашния председател на СБЖ, както и на сегашния УС на СБЖ, от чийто числен състав повече от 1/3-та категорично се обяви против тези договори.

Уважаеми колеги, тези договори превръщат в заложници няколко бъдещи поколения редови членове и изборни мандатоносители на управата на СБЖ.

2. Намирате ли наемната цена по договорите за разумна пазарна цена? Математиката показва, че с посочената от наемателя сума за подобрения от негова страна, тя пак остава срамно ниска, и би покрила единствено незначителна част от заплатите на администрацията на СБЖ. Наемателят намери за достатъчна „отстъпка“ „вдигането“ на наемната цена с 500 лева за Банкя /!/.
Тези договори напълно обезсмислят основната функция на СБЖ – социалната му дейност, за която от години ръководството не е предвиждало и лев, видно от бюджетите. Сега тази социална дейност е априори обречена на бездействие, тъй като ние оставаме без бази за ползване, лишени сме от ползването на услуги и не притежаваме нищо, срещу което да предложим бартерна сделка срещу някакъв вид услуги, в полза на нашите членове, като медицински прегледи, например. На практика тези договори обслужват единствено администрацията на СБЖ, което недвусмислено се възприема от ръководството като единствения важен знак за „съществуването“ на съюза.

3. Как би могло, според вас, да бъде използвана преференция от страна на наемателя, като услуга /не пари в брой/ на стойност 1400 лева месечно, когато тази сума в ценовата листа на наемателя за услуги в „резиденциите“ му за възрастни хора, представлява „среден клас“ месечна цена за един човек? Наемателят не предложи други здравни услуги за нашите членове, въпреки че е собственик на болница „Сердика“.

4. Молим да обърнете специално внимание и да се произнесете с мнение по точките, свързани с включената възможност за пренаемане на имотите. И то, като имате предвид поуките от миналото с Блъсков и син /“Южен кръст“/, както и че в момента СБЖ се оказа заложник на наемателя на ресторант „Конфети“. Беше ни съобщено, че негов съдружник и материално отговорно лице е криминално проявен с име-прякор, и излежаващ ефективна присъда.

Колеги, категорично се обявяваме за спешни действия за стопиране на договорите и разпродажбата на имуществото в сградата в Банкя на публичен търг, което г-жа Тодорова е възложила, в противоречие със закона, като длъжност на Стопанската комисия към УС на СБЖ. Това движимо имущество, което се налага да бъде разпродадено на търг, без част от него изобщо да е използвано, съставлява част от онези 700 000 лева, вложени в ремонта на сградата, които днес се оказват пълна загуба. На един евентуален търг ще претърпим нови материални щети. Ако не успеем да продадем част от имуществото, ще трябва да плащаме за складово съхранение, което напълно ще стопи бездруго незначителните приходи от наеми.

Уважаеми колеги,

Тревогата ни по тези и по много други въпроси, които за някои от нас са „наследство“ от предишния УС, е голяма. Настояваме за пълна прозрачност на действията на ръководството. То е изборен служител на членовете на съюза, а не техен началник. Нека изчистим всички въпросителни, които ни вълнуват, и след като получим достатъчно ясни отговори по тях, да продължим с дейност, в полза на членската маса на нашия съюз. Тя, освен това, се нуждае от свежа струя нови попълнения, които да оживят съюзния живот и да подобрят с креативно мислене колективния ни ум, за добри решения. Решения, които да поддържат жив организационния живот, а не джоба на администрацията.

С искрена загриженост: Г. Калагларски, Д. Желязкова, Е. Мариянска, членове на Управителния съвет на СБЖ

  Източник: e-vestnik

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.