Димитър Ташев: Необходимо е да се предприемат НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ТРАФИКА НА ХОРА

Димитър Ташев: Необходимо е да се предприемат НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ТРАФИКА НА ХОРА
07-06-2024г.
2626
Лентата

Димитър Ташев:

Като кандидат за Европейския парламент, съм дълбоко ангажиран с разрешаването на сериозния проблем с трафика на хора, една от най-печелившите и експлоататорски престъпни дейности в света. България продължава да се сблъсква със значителни предизвикателства като страна на произход и транзит за жертвите на трафик, особено в сферата на принудителния труд и сексуалната експлоатация.Ако бъда избран, ще работя за прилагането на ефективни мерки за предотвратяване и борба с този изключително сериозен проблем.

Докладът на Държавния департамент на САЩ отбелязва статуса на България като страна от второ ниво, което показва известен напредък, но и значителни пропуски. Основните проблеми включват недостатъчна идентификация на жертвите, липса на адекватни услуги за подкрепа и ниски проценти на осъждане на трафикантите. Ако България продължава да няма осъдителни присъди, съвсем скоро ще изпадна в списъка на страните неприятели на САЩ от 3то ниво, където са  Иран, Сирия, Северна Корея и др.

Засилване на правната рамка: Ще подкрепя подобряването и хармонизирането на законодателството на ЕС относно трафика на хора, включително по-строги наказания за трафиканти и по-добра защита за жертвите. Това включва насърчаване на ратифицирането и прилагането на международни конвенции като Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност.

Подобряване на сътрудничеството и обмена на информация: Ще работя за подобряване на сътрудничеството между държавите-членки на ЕС и правоприлагащите органи, неправителствените организации и други съответни субекти за споделяне на най-добри практики, информация за случаи и стратегии за идентифициране и подпомагане на жертви на трафик. Това включва подкрепа за създаването на общоевропейска база данни за трафика на хора и механизми за бързо предупреждение.

Повишаване на осведомеността и обучение: Ще насърчавам кампании за повишаване на обществената осведоменост относно трафика на хора, неговите признаци и ресурси за потенциални жертви и членове на обществото. Освен това ще настоявам за включването на образование за правата на човека, демокрацията и толерантността в учебните програми, за да се предотврати радикализирането и уязвимостта към експлоатация.

Подкрепа за жертвите: Ще се застъпвам за предоставянето на адекватна подкрепа на жертвите на трафик, включително достъп до убежище, медицинско лечение, психологическа помощ, правна помощ и програми за реинтеграция. Това включва насърчаване на директната подкрепа от страна на ЕС за проекти, управлявани от НПО, които помагат на жертвите в техните страни на произход, транзит и дестинация.

Насърчаване на трудовите права: Ще работя за укрепване на трудовите права и стандартите за безопасност на труда в целия ЕС, за да предпазя уязвимите работници от попадане в ситуации на трафик. Това включва подкрепа за инициативи, които повишават осведомеността относно рисковете от трафик сред мигрантите и сезонните работници и гарантират, че работодателите спазват законите и разпоредбите.

Международно сътрудничество: Ще насърчавам тясното сътрудничество със страни извън ЕС, особено тези с висок риск от трафик, за справяне с първопричините и трансграничните аспекти на проблема. Това включва подкрепа за усилията за изграждане на капацитет, насочени към правоприлагащите органи, съдебната система и службите за закрила на детето в трети държави.

Като евродепутат ще продължа да се застъпвам за всеобхватна стратегия на ЕС за борба с трафика на хора, която разглежда всички аспекти на този опустошителен проблем. Призовавам всеки гражданин да бъде бдителен и да докладва всякакви подозрителни дейности, свързани с трафика на хора. Като ваш представител в Европейския парламент, обещавам да работя неуморно за защитата на уязвимите, подкрепата на жертвите и наказването на трафикантите. Заедно можем да създадем по-безопасно и справедливо общество за всички.

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление.
***

*Платена публикация по договор за медиен пакет за Европейски избори на 9-ти юни 2024.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.