Адв. Черногорски: Освен поръчков орган, КПКОНПИ е и като губещо предприятие. Нужни са дълбоки реформи

Адв. Черногорски: Освен поръчков орган, КПКОНПИ е и като губещо предприятие. Нужни са дълбоки реформи
07-12-2021г.
109
Гост-автор
КПКОНПИ е едно губещо предприятие, което всяка година намалява коефициента си на полезно действие, като размерът на загубата се увеличава с всяка следваща година, но пък численият състав нараства и по своята същност се занимава с несвойствена дейност. Допусна се КПКОНПИ да бъде използвана като репресивен и поръчков инструмент на изпълнителната власт срещу неудобни за нея лица и това беше масова практика до момента.
 

Това каза пред Фрог нюз адвокат Атанас Черногорски. Ето какво допълни той по темата:

- Адвокат Черногорски, вие сте били служител в КПКОНПИ. Вижда се, че темата е ключова за новите парламентарни формации. Според вас каква трябва да е съдбата на тази структура – да се закрие и отново да се изгради, или да се реформира сегашната?

- Безспорно е необходимо съществуването на КПКОНПИ. Това е органът, чрез който държавата може и следва да упражнява определени свои правомощия, но той не може и не трябва да съществува със сегашната си структура, методика и методология на работа, тъй като в значителната си част  при анализ на имуществото извършва действия в противоречие на закона.

- Какво имате предвид, като казвате „действия в противоречие със закона“ и кои дирекции или дейности на КПКОНПИ следва да останат и да съществуват и кои не?

- Действия в противоречие със закона са тези действия, които не се подчиняват на приложими материално или правни норми и същевременно тяхното извършване нарушава и основни конституционни принципи. Така например с новия законопроект следва да бъде премахната една основна и порочна практика, за която говоря много отдавна, а именно налагането на дискриминация  на база социален статус  и дори в някой случай  на основата на произход  между  лицата,  които подлежат на проверка по чл. 6 от ЗПКОНПИ и чл.108 от ЗПКОНПИ.

- Бихте ли ни го казали по-ясно.

- Ще поясня, че съгласно изработената методика и трайно заложена практика на КПКОНПИ,  властимащите лица по чл.6 от ЗПКОНПИ и тяхното имуществено състояние, приходи, разходи и налични ДМА – сгради, МПС и др. се оценяват при цена на придобиване по документ – нотариален акт или договор за покупко  - продажба на МПС или др., за лицата по чл. 108 от ЗПКОНПИ,  тези действия и оценка на всички тези активи се извършва по пазарни цени от страна на служител на КПКОНПИ на принципа „звездите ми говорят“. Също така е налице и  е заложен законодателен проблем в съществуването и прилагането на сега действащият ЗПКОНПИ, а именно между редакцията на чл.148, ал.1 и ал.2 от ЗПКОНПИ. Относно това по кои цени следва да се оценява придобитото имущество - по пазарна стойност или по действителна цена на придобиване.  Метода на оценка и крайният резултата от тях, или цената на ДМА може да бъде едно също число, но и различно по стойност.  Непреодолим проблем  в  сега действащият ЗПКОНПИ също е,  че той е непълен , неясен и при определени обстоятелства подлежи на разширително тълкуване.

-   Дайте ни пример.

-    Така например ЗПКОНПИ не е пълен по отношение  на това  как следва да се тълкува основни правни и счетоводни принципи и правила - какво е приход, какво е доход и какво е разход. Служителите на КПКОНПИ  използват порочно заложен модел и методика още от времето на първият председател на КПКОНПИ – г-н Кушлев. Те,  както и съда,  за което съдебната власт има частично вина, не признават субсидиарното прилагане на относими  и  регулиращи  тези обществени отношения нормативни актове, а именно тези регулиращи данъчното законодателство. Допусна се включително и в съдебната практика да се признават за верни хипотетични  твърдения на държавният орган,  пред силата на писмените доказателства и писмения документ – нотариален акт, Договор с нотариална заверка на подписи. Допусна се  да не се признават подадени пред органите на приходите данъчни декларации и отразените в тях данни, пред  някакви хипотетични твърдения на органите на КПКОНПИ .

- Бъдещите управляващи говорят усилено за необходимостта от нов закон за антикорупционния орган. Върху какво още бихте обърнали внимание на законотворците?

 

-  В бъдещият законопроект следва да се разграничат ясно материалноправни норми за анализ на придобитото имущество.  Трябва  ясно да се определи при непълнотата и неяснотата в специалният закон за конфискация,  кои материални норми на кое приложимо законодателство са приложими.  За мен това е данъчното законодателство.  Следва да бъдат изготвени нови методики за работа в  КПКОНПИ  уеднаквяващи анализа и оценката на имуществото на  двата вида проверявани субекти – властимащи и останалите граждани с повдигнати обвинения.  Това,  както и други проблеми породени от порочност и пошлост в действията на КПКОНПИ следва да бъде отстранени с новият законопроект. Допусна се  КПКОНПИ да бъде използвана като репресивен и поръчков инструмент  на   изпълнителната власт  срещу неудобни  за  нея  лица и това беше масова практика до момента.

- В тази връзка кои структури и отдели на КПКОНПИ следва да бъдат премахнати или да останат и в каква форма ?

- Дирекция „Противодействие на корупцията” следва да остане,  но с променени функционални задължения и отговорности. Дирекция „ Конфликт на интереси“  следва да остане,  но с променена структура и методика на работа.  Какво имам предвид:  Това,  което изложих  и по горе -  липса на дискриминация при оценка на имущество и имотно състояние на властимащи и проверявани лица. Риторично ще попитам, ако едно властимащо лице стане проверявано лице с повдигнато обвинение,  в какво раздвоение на личността ще попадне  КПКОНПИ, като в предходен период твърди едно,  а в последващ друго,  относно едно и също недвижимо имущество, тъй като чл. 46, ал. 4 от сега действащият ЗПКОНПИ е категоричен  -  при несъответствие от 20000,00  лева следва да се премине към проверка за конфискация. Дирекция „Управление на имуществото“ следва да бъде окончателно и категорично закрита. Съгласно ЗДС единственото лице,  което може и следва да управлява отнето имущество или възбранено до неговото отнемане е Областният управител,  като представител на държавата.  Всичко друго е създаване на изкуствени структури с ненужен държавен апарат и служители.

- А трябва ли да останат структурите на КПКОНПИ по страната?

-  И 6-те териториални дирекции занимаващи се проверка на лица по чл.108 от  ЗПКОНПИ или занимаващи се с конфискацията следва да бъдат запазени, но определено основно реформирани . По неофициална информация численият състав на служителите на КПКОНПИ,  след  идването и встъпването на длъжност на г-н  Цацаров е подменен, около 40 до 55 %,  като всички новоназначени са т. нар. „наши хора” или „нечии хора”. Всички тези лица в една  бъдещата организация и преструктуриране на КПКОНПИ  ще пречат на работата на структурата  и  ще бъдат  прът в колелата й за нейното нормалното  функциониране. 

-  Считате ли, че КПКОНПИ може да извършва една нормална и полезна дейност за държавата?

- Да, тя е необходима структура и следва да съществува,  но да не работи в сегашният  деформиран  и  изроден вид и вариант на поръчкова структура или работеща структура,  когато трябва да се покаже защо трябва да съществува и да получава заплати.  Ако следва да извършим анализ и оценка на КПКОНПИ от създаването й  до момента,  но  през призмата на дейността на едно търговско дружество,  то,  тя е едно губещо предприятие,  което всяка година  намалява коефициента си на полезно действие,  като  размера на загубата се увеличава с  всяка следваща година, но пък  численият състав  нараства и по своята същност се занимава с несвойственна  дейност.

-        Какво имате предвид?

 Попитайте Председателя на КПКОНПИ. Нека г- н Цацаров  да предостави една справка, която КПКОНПИ отказва, а  именно да даде колко реално е конфискуваното недвижимо или движимо имущество и колко са реално конфискуваните парични средства в брой, а не виртуално съществуващите такива,  съпоставено с размера на разходите за  издръжка на КПКОНПИ, размера  на изплатените обезщетения по ЗОДОВ  и  присъдени разходи по загубени дела. Колко от реално конфискуваното имущество е овъзмездено и внесено,  като стойност в бюджета.

-  Но напоследък виждаме, че служителите са се активирали.

- То е, за да покажат активност пред бъдещите управляващи. Вярват, че това ще ги спаси. Нищо повече.

   Източник: frognews

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.